skip to content »

tellman.ru

Ucsc dating

ucsc dating-35

Ang naturang tula ay masasabing bahagi ng salamin na ibig ipamalas ng makata, ang salaming nagbubunyag sa katauhan ng babae bilang Anak-Ina-at-Inang Bayan, habang inihihimaton ang mahalagang “papel niya sa mapagpalayang pakikibakang pampolitika.”[1] Basahin ang tula at halos mababatid na ang hagod ng buong kalipunan ng dalawang aklat na pinaglathalaan nito.

ucsc dating-51ucsc dating-3ucsc dating-2ucsc dating-33

Susubukin sa panunuring ito na baklasin at titigan nang isa-isa ang mga sagisag at pananagisag na taglay ng buong balangkas ng tula upang higit na maunawaan ang sapot ng mga pahiwatig nito.44 Samantala’y ipagdasal nang taos at taimtim, 45 Matagalan ko ang hirap at saklot ng panimdim; 46 Tumibay akong kasabay ng siyudad 47 Bago mamanhid ang isip at puso’y tumigas.—mula sa “Fragmentos de un evangelio apócrifo” ni Jorge Luis Borges Sa hanay ng mga makatang babae sa kasalukuyan, si Elynia S.20 Pangarap ko ring maging maybahay 21 Ng isang ginoong guwapo’t ginagalang 22 Maligo sa pabango kung Sabado’t Linggo 23 At mamasyal sa parke nang walang agam-agam.24 Lumipad nga ako’t dito nasadlak 25 Nagsusulsi ngayon ng sunog na pakpak.30 Utusan, yaya, kusinera’t labandera 31 Sakop kong trabaho’y lahat-lahat na. 36 Mabuti nga’t may nalabing panahon sa pagtulog 37 Sa altar ng pangarap, may maidudulog.

32 Labing-anim na oras na walang tawad 33 Ang kayod ko rito sa maghapong singkad. 38 Mabuti na ito, kayo rin ang may sabi, 39 Magpaalila man ako’y may maisusubi.

Kabilang sa unang dalawang nasabing kalipunan ang tulang “Liham ni Pinay mula sa Singapore.” Animo’y alusyon yaon sa malagim na sinapit ng gaya nina Flor Contemplacion at Delia Maga sa Singapore.

Ngunit dapat idiing naunang nalathala ang tula ni Mabanglo noong 1987 bago pumutok ang alingasngas sa Singapore.

26 Sa among banyaga pagkatao’y itinakwil 27 Ipinahamig na ganap sa madlang hilahil.

28 Nakaniig ko rin ang tunay na hirap 29 Sa isang gusaling may dalawampung palapag.

Ginamit sa nabangggit na tula ni Mabanglo ang pamamaraang tila pagkatha ng isang mahabang liham. Maaari namang ituring na magkakatanikalang bukás na liham ang “Hibik ng Filipinas sa Inang España” ni Hermenegildo Flores; ang “Sagot ng España sa Hibik ng Filipinas” ni Marcelo H.